חוות דעת הנדסית לפני רכישת דירה חדשה

חוות דעת לדוגמא - בדק בית - גלאור מהנדסים

גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ
סניף מרכז: שלמה המלך 99 ,תל-אביב
סניף ירושלים: רח' הסורג 2 (פינת יפו) – ירושלים
1800-222285 :'טל
WWW.AGALOR.CO.IL :באינטרנט כתובתנו


חוות דעת מומחה

 

שם המזמין : משפחת____
22/12/2014: הביקורת תאריך
כתובת : רחוב____
נושא הביקורת : ליקויי בנייה בנכס.
שם המהנדס הבודק : ב. סדצקי.

הנני מאשר בזאת שבתאריך 2014/12/22 ערכתי ביקורת הנדסית במבנה הנדון, אני מצהיר בזאת כי
ידועות לי היטב הוראות החוק הפלילי, בדבר מתן עדות שקר בשבועה בבית משפט, ודין חוות דעתי זו
כשהיא חתומה על ידי במקור כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.
אין בחוות הדעת התייחסות / בדיקה לצורך רישום / בדיקת שרטוטים ברשויות השונות.
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית, וניסיוני. וכי אין לי כל עניין
בנכס הנדון, בשעת הבדיקה נכח מר ___ ומר צבי כהנא מנהל חברת גלאור מהנדסים.

 

הצגת חוות הדעת

נתבקשתי ע"י משפחת —לחוות את דעתי בעניין טיב עבודות הבנייה במקום:
לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי במסמכים הבאים:

1. תקנות התכנון והבניה, תש"ל 1970.
2. חוק מכר הדירות תשל"ג 1973.
3. הוראות למתקני תברואה הל"ת 1970 ועדכונים משנים מאוחרות.
4. תקנות החשמל (תשמ"ד) 1984 ונספחי תקנות משנים אחרות.
5. המפרט הכללי לעבודות הבנייה בהוצאת משרד הביטחון, מע"צ, ומשרד הבינוי והשיכון
(הספר הכחול).
6. התקנים הישראלים.
7. תקנות הג"א
8. המפרט הטכני של הבית בהתאם לחוק המכר(דירות) 1973.
9. תוכניות הבית שצורפו להסכם רכש הבית.

הבדיקה היא בדיקה הנדסית, ויזואלית כללית, פרלימינארית בלבד שאינה מהווה כיסוי מושלם למכלול
הליקויים ו/או העבודות.

בדיקה זו אינה מהווה תחליף לעריכת תכנון קונסטרוקטיבי/ אדריכלי אחר בכל
מקרה שהוא ואינה באה להוסיף ו/או לגרוע מאחת האחריות הקבועות בחוק התכנון והבנייה, למען הסר
ספק, מובהר בזאת כי בדיקה זו אינה מוסיפה ואינה גורעת מהאחריות הבלעדית של עורכי ומגישי הבקשה
להיתר בנייה כפי שקבוע בחוק ו/או מאחריותו של כל גורם רלוונטי אחר המעורב בתכנון / בניית הנכס.

בדיקה זו היא בדיקה הנדסית בלבד ואינה מתייחסת כלל למצב הנכס מכל בחינה אחרת כגון: שטח הנכס,
עיקולים על הנכס, התאמה להיתר, רישוי, זכויות בנייה, בעלות על הנכס, היטלים, חובות, שיעבוד, הערות
אזהרה ומצב תכנוני. אלה יבוצעו במסגרת אחרת.

חוות דעת זו מתארת את מצב הנכס וליקויים קיימים במועד הביקור. ייתכן כי בעתיד יתגלו ליקויים
נוספים ו/או יופיעו סדקים ו/או רטיבות ו/או פגמים תרמיים או אקוסטיים בנכס.

חוות דעת זו לא כוללת בדיקות שלא צויינו במפורש לרבות בטיחות, חיפוי,חומרים,בידוד, איטום, עמידות
אש,מלאכות, מתקני חימום ומוצרי גימור לרבות גגות וקירות חזית. לא בוצעו פירוקים מדגמיים ובדיקות
מעבדה לבחינת טיב החומרים וללא פירוקים ובדיקת הידבקות חיפויי הקיר בחזיתות ובמבנה.

 

להלן רשימת ליקוי הבנייה כפי שנמצאו בעת ביצוע הביקורת ההנדסית בנכס
1. "רובה" מתפרק במרפסת.
2. יש להסיר ניילון מיגון מעקה אלומיניום.

 

בדק בית - מעקה לא תקני

להסיר ניילון מיגון מעקה אלומיניום

 

3 .לכה/ צבע לא אחיד בפרגולה.
4 .מספר לוחות אבן פגומים בניגוד לתקן 2378.
5 .כוחלה על אריחי ריצוף במרפסת.
6 .כוחלה סדוק בין לוחות אבן –עשוי להגרם חלחול רטיבות.

 

בדק בית - כוחלה סדוק בין לוחות אבן

כוחלה סדוק בין לוחות אבן

 

7 .זיגוג לא מחוסם בויטרינה, זאת בניגוד לת"י 1099 .נגרם סיכון לילדים.
8 .רטיבות בתחתית קיר מימין לויטרינת יציאה למרפסת. קיים פגם באיטום המרפסת-חדירת רטיבות
הינה בניגוד לתקנות התכנון והבניה .
9 .רטיבות קשה בגב רדיאטור סלון \ הרדיאטור פורק.

 

בדק בית - רטיבות קשה

רטיבות קשה בגב רדיאטור סלון

10 .יחידת הורים רטובה מאוד. תחתית קירות מקולפים-רטיבות גורמת בלאי מואץ למבנה ותכולה מפגע
בריאותי וירידת ערך הנכס.

בדק בית - רטיבות מרובה בקיר חיצוני מימין לחלון

רטיבות מרובה בקיר חיצוני מימין לחלון

 

11. רטיבות מרובה בקיר חיצוני מימין לחלון ביחידת הורים.
12. חדר ארונות ביחידת הורים רטוב גם הוא מאוד מהרצפה ועד גובה של 9.1 מ'.
יהיה צורך לאטום שוב קירות חיצוניים ,כולל ביצוע כוחלה מחדש ,התזת חומר איטום על בסיס
סילוקסאן ,בדיקות המטרה ואישור מכון התקנים ,כמו כן בשל דליפות מים ורטיבות גם בדירה שמעל
דירת קורץ יהיה צורך לבצע תיקונים ובדיקות מעמיקות גם בדירה עליונה ,בנוסף לכך יש לפרק את
ריצוף חדרי הרחצה ולאטום כראוי .

 

בדק בית - עובש רב בקיר חיצוני

עובש רב בקיר חיצוני

13. עובש רב בקיר חיצוני בלבד של חדר רחצה הורים.
14. חימום טורבו מים חמים על ידי יונקרס אינו תקין-יש לזמן אינסטלטור מיומן .
15. ברזי הספקת מים של כיור חלבי אינם מתחת לכיור.

16. נפתח חיבור בין לוחות שיש מטבח.
17. רטיבות קלה במפגש תקרה וקיר חיצוני בסלון מתחת למרפסת של דירה עליונה –יש לבצע תיקון
איטום במרפסת ובסיום בדיקת הצפה ל-72 שעות .
18. יש לזמן טכנאי מזגנים בשל אי התאמה של הכנה להתקנת מזגן.
19. תחתית קירות פרוזדור גם רטובים מאוד כולל פינת אוכל.

בדק בית - תחתית קירות פרוזדוררטובים מאוד כולל פינת אוכל

תחתית קירות פרוזדוררטובים מאוד

20 .אמבט פח ללא מילוי של חול בדפנות-נגרם פגם תרמי ואקוסטי-יש למלא בחול ותיקונים נלווים .
21 .דלתות ללא פס איטום בתחתיתן. והן כבר מקולפות. זאת בניגוד לת"י 23.

דלתות ללא פס איטום בתחתיתן

22.טיח לקוי / עבה בהיקף משקופי דלתות חדרי רחצה.
23.רטיבות עצומה בחדר כביסה מ – 7.1 מ' ועד הרצפה. קיימים קילופי טיח וצבע רבים.

 

 

 

בדק בית - רטיבות עצומה בחדר כביסה

 • במצב הקיים יחידת הורים וחדר שרות וחדר ילדים אינם ראויים למגורים-נמסר לי כי הרטיבות
  קיימת מאז מסירת הדירה ,היזם שמודע לבעיה לא טיפל בנושא למעט תיקוני טיח וצבע שכמובן
  אינם מועילים.

4 .בחדר ילדים עם יציאה לגינה – קיר חיצוני רטוב מאוד עד לגובה של 6.1 מ'.

בדק בית - קיר חיצוני רטוב מאוד

25. עיבוי על חלון חדר ילדים.
26. חדירת רטיבות לתקרה שבחצר שנמצאת מתחת לשביל של דירה עליונה / חצר-יהיה צורך לאטום חצר
בדירה עליונה ,לאחר כל תיקוני האיטום ייבוש תקרות וקירות יהיה צורך לבצע תיקוני טיח וצבע
נרחבים בדירה.

בדק בית - חדירת רטיבות תקרה

27. מריחות כוחלה בהיקף דלת יציאה לחצר.
28. כתמי טיט ובטון על חיפוי אבן.
29. אחרי ניקיון של אדמת גן עדיין נשארו אבנים רבות.
30. הנמכה לא מספקת לריצוף שביל / חצר.
31. חלק מחורי הניקוז מלאים בטון-כך שנגרם עומס מיותר.

בדק בית - חסרים לוחות אבן בסמוך לפני הקרקע בחצר

32 .חסרים לוחות אבן בסמוך לפני הקרקע בחצר.

32 .חסרים לוחות אבן בסמוך לפני הקרקע בחצר.

33 .ויטרינת של יציאה לחצר ללא סימון כי הם מחוסמים בזיגוג מתאים. זאת בניגוד לדרישות ת"י 1099.
34 .דלת יציאה לחצר מתחככת בריצוף.
35 .הלבשות דלת חדר ילדים מרוחקות מהטיח.
36 .חללים בארון חשמל דירתי-בניגוד לתקנות החשמל .
37 .פתח אוורור מעל דלת ממ"ד בולט מהטיח.
38 .סיפון שאינו תיקני בכיור נטילת ידיים.
39 .טיח לא אחיד בתקרת ממ"ד.
40 .חלון הדף ממתכת אינו ננעל.
41 .טיח לקוי בהיקף פתח אוורור ממ"ד.
42 .אין מעצור לדלת חדר הממ"ד, ידית הדלת פוגמת בטיח בעת פתיחתה.
43 .מספר אריחי ריצוף שבורים מלכתחילה לא הוחלפו .
44 .גם בתקרת מחסן נגרמה רטיבות כתוצאה מדליפה מדירה עליונה. .
45 .נמסר לי כי חשמלאי שזומן טוען ששקע החשמל במחסן מתחת לחלון אינו תקין בשל בעיית חיווט.
46 .כתמי טיט על דלת מתכת במחסן. ורוח חודרת דרך הדלת למחסן.
47 .אין זווית של 90 מעלות בממ"ד משמאל לחלון במפגש קירות-בניגוד לתקן 789.

בדק בית - אין זווית של 90 מעלות בממ"ד משמאל לחלון במפגש קירות

48. דלת חדר כביסה ומספר כנפי דלתות מעוותות-יש להחליפן.

בדק בית - דלת חדר כביסה ומספר כנפי דלתות מעוותות

49. מילוי "רובה" אינו אחיד.
50. מרווחים בין דלת כניסה לריצוף, ורוח חודרת דרך מרווחים אלו.
51. בממד חסר מסנן אויר שמופיע בתוכנית , ,זאת בניגוד לחוק מכר דירות סעיף 4.
52. מסתור כביסה שקיים בתוכניות; לא הותקן בפועל. זאת בניגוד לחוק מכר דירות סעיף 4, יש
להתקין מסתור איכותי.
53. בחדר רחצה של יחידת הורים – רטיבות מאחורי חיפוי קרמי של קיר חיצוני.
54. קיימת בעיית לחץ מים בברזים .
55. נמסר לי כי חסר בידוד תרמי בסלון מעל חלל.

בדק בית - תחתית קירות ביציאה לחצר רטובים.

56. תחתית קירות ביציאה לחצר רטובים. יש לאטום גם את המעבר לחצר.
57. אורך חדר אמבט עפ"י השרטוט .14.2 מ' בפועל במקום 23.2 מ'. הסטיה מעל %2 בניגוד לחוק מכר
דירות אפשר לתקן ולהגדיל את חדר רחצה על חשבון חדר שינה.
58.נמסר לי כי חלק מחדר ילדים מצוי מעל " חלל" ללא בידוד תרמי-יש להתקין בידוד תרמי כדרישות
תקן 1045 ותקנות התכנון והבניה.

אומדן עלויות לתיקון הליקויים שבדו"ח

 • חדירת רטיבות חיצונית ואיטום – 30,000
 • רטיבות ותיקונים בחדרי רחצה – 90,000
 • בידוד תרמי – 3,400
 • מסנן אוויר בממ"ד – 3,500
 • מסתור כביסה – 1,400
 • טיח וצבע – 4,000
 • דלתות – 2,500
 • אלומיניום – 14,000
 • הגדלת חדר אמבט – 3,800
 • לחץ מים \עלות משוערת 3,000
 • ריצוף – 1,000
 • בניה – 1,100
 • חשמל – 400
 • הכנה למזגן 500
 • ליקויים בחצר – 1,900
 • ליקויים בממ"ד – 700

סה"כ: 67,600

 • סה"כ כולל פיקוח הנדסי %10:  73,360 ₪
 • סה"כ כולל מע"מ %18:  87,745 ₪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לרשימה המלאה של חוות דעת

לחצו כאן

דילוג לתוכן